Diānchí


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Timemap  Comments (0)

 
 
Related Items:
Dian Lake Song (Two of Twelve) 滇海曲十二首(之二)
 
Yáng Shèn (Shēng Ān) 1488-1559 楊慎 (升庵)
 
Xīshān Kūnmíng 西山 昆明
 
Huátíngchánsì 華亭禪寺
Sānqīnggé 三清閣
Sānxīngmiào 三星廟
Shēng Ān Cí 升庵祠
Tàihuásì 太華寺
Xú Xiákè Jìniànguǎn 徐霞客紀念館
 
Kūnmíng 昆明
Yúnnán 雲南