Róngjiānggǔlóu


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Timemap  Comments (0)

Large Dong minority drum tower in 車江侗寨 ChējiāngDòngzhài, not far from 榕江 Róngjiāng City in Guizhou.

 
 
Related Items:
ChējiāngDòngzhài 車江侗寨
Guìzhōu 貴州
Róngjiāng 榕江