Seaview Tower Evening View


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Hangzhou Tidal Bore

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾

西

Seaview Tower Evening View
        Su Shi 1036-1101

The tidal bore's crest 
        rolls by like a thread,
Suddenly 
        below the tower 
                piles of frothy snow.
You must arrive when the tide is full,
Then you'll see silver mountains 
        twenty or more!

The wind blows rain 
        slanting into the tower,
This magnificent requires fine prose.
Rain passes
        surface flattens
                sea turns jade blue,
A flash of lightening 
        drags the golden snake away.

Where green mountains break off
        a pagoda rises layer on layer,
From the far shore
        people shout back and forth,
Over the river
the autumn wind rises anxiously,
Carrying the sound 
        of drum and bell to Xixing.
 
Wàng Hǎilóu Wǎnjǐng
Sū Shì 1036-1101

Hǎi shàng tāotou yī xiàn lái,
Lóu qián zhǐgù xuě chéngduī.
Cóngjīn cháoshàng jūn xū shàng,
Gèng kàn yínshān èrshí huí.

Lóu fēng chuī yǔ rù lóu xié,
Zhuàngguān yīngxū hǎo jù kuā.
Yǔ guò cháo píng jiāng hǎi bì,
Diànguāng shí chè zǐjīn shé.

Qīngshān duàn chù tǎ céngcéng,
Géàn rénjiā huàn yù yīng.
Jiāngshàng qiūfēng wǎnlái jí,
Wèichuán zhōng gǔ dào Xīxìng.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
The Hangzhou tidal bore can be viewed at full moon, preferably in August and September, from the Wanghailou in 海寧 Haining, between Shanghai and Hangzhou. It is still today an awesome sight! A long line of surf streaching to the horizon churning at 10 miles per hour up the Qiantang River toward Hangzhou.

Xixing is a section of nearby Hangzhou.

 
 
Related Items:
Hǎinìng 海寧
Hángzhōu 杭州
Qiántángjiāng Hǎinìng 錢塘江 海寧
Zhèjiāng 浙江