Visiting Lingyinsi


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾

西

Visiting Lingyinsi
        Su Shi 1036-1101

I love West Lake's Hidden Spirit Temple,
My hermit's cloak dangles 
        on half opened door.
Idle on rush hassock 
        spend whole day in happy discourse,
On the flower path 
        people come and go.
Green grass extends 
        to the distant bridle path,
The sound of surf
        coils around the sutra platform.
My good fortune
        to tarry here awhile
                in this Buddha land,
Letting go 
        beneath the mulberry trees
                forgetting ravages of war.
 
Yóu Língyǐnsì
Sū Shì 1036-1101

Wǒ ài Xīhú Língyǐnsì,
Sì mén xié bàng Xuē luó kāi.
Pútuān jìngrì tánxìng fèi,
Huājìng yóu rénshù wànglái.
Cǎo sè yáo lián qīmǎ lù,
Taoshēng cháng rào jiǎngjīng tái.
Xìng liú yīpiàn jiāshā dì,
Bù gòng cāngsāng huà jiéhuī.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Língyǐnsì 靈隱寺
 
Hángzhōu 杭州
Zhèjiāng 浙江