Chanting Hall


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾Chanting Hall
        Su Shi 1036-1101

True saying can't be said,
True hearing can't be heard.
Ocean tides go beyond the mountains,
Subtle sounds enter dense clouds.
 
Cháoyīntáng
Sū Shì 1036-1101

Zhēn shuō wú suǒ shì,
Zhēn tīng wú suǒ wén.
Hǎi cháo shān wài guò,
Miào xiǎng rù shēn yún.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items: