Arrive Liuzhou


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

胡志明

Arrive Liuzhou
 
Dào Liǔzhōu
Hú Zhìmíng 1890-1969

Qiānxīnwànkǔ fēi wúxiàn,
Jiǔrì wúrén dào Liǔzhōu.
Huígù bǎi yú tiān èmèng,
Xǐnglái miàn shàng dài yú chóu.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Guǎngxī 廣西
Liǔzhōu 柳州