Summer Day Mountain Hermitage


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

顏飹 清朝Summer Day Mountain Hermitage
        Yan Liu  Qing Dynasty 17th-18th century

Mountains calm, pleasantly warm,
Pine winds penetrate cool daydreams.
Fine rain envelops craggy peaks,
Ancient trees muffle cicada's sob.
Learning embroidery my recent routine,
Looking at clouds a world beyond.
If you don't distance the dusty world,
You cannot achieve immortality.
 
Xiàrí Shānjū
Yán Liǔ Qīngcháo

Shān jìng piān yí shǔ,
Sōng fēng rù mèng qīng.
Wēi yán fēi yǔ sè,
Gǔ shù yè chán shēng.
Cì xiù nián lái kè,
Kàn yún wù wài qíng.
Bù zhī chén shì yuǎn,
Liáo wéi zhèng wú shēng.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items: