Overnight At Flower Cloud Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

宿

陳忠彥

宿

Overnight At Flower Cloud Temple
        Nguyen Trung Ngan 1289-1370

By chance I overnight at this temple,
Share a narrow bunk with a monk.
At dawn a stone spring spurts,
At night paper curtains 
        protect this mountain hermit.
Pine cones fall by the window, 
Gibbons howl from the far river bank.
I wake to the striking of fish knocker,
Heavy rain scatters the flowers.
 
Sù Huāyīnsì
Chén Zhōngyàn 1289-1370

Ǒu bàng zhāotí sù,
Sēng liú bàn tà fēn.
Shí quán cháo xī shuǐ,
Zhǐ zhàng yè miányùn.
Sōngzǐ lín chuāng zhuì,
Yuānshēng géàn wén.
Zhōu yú qiāo mèng xǐng,
Huā yǔ luò bīnfēn.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items: