A Dream Journey to the Mount Tiantai


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

再生殿覿A Dream Journey to the Mount Tiantai
Zaisheng

Across the Stone Bridge I soared until I came
  to the Lotus Throne,
Wandering through halls and towers, I saw
  firshand the supreme causes.
When a fragrant vapor suffused my clothes,
  for the first time I felt cleansed,
When the sound of a bell reached my ears, in 
  a split second, I was dust-free.
The wooden lad and the stone maiden, the
  host within the guest,
Green bamboo and yellow blossoms, I now
  see what they mean.
Recalling the past, I lean into the wind and let
  out three long sighs;
On the azure waters, the bright moon's
  reflection glows like a jewel.
 
 
 
Mèng yóu tiān tái

Shí liáng fēi dù jiē huā yīn,

Diàn gé jīng xíng dí shèng yīn.

Xiāng qì rù yī chū bú chù
,
Zhōng shēng dǎo ěr huí wú chén.

Mù tóng shí nǚ bīn zhōng zhǔ, 

Cuì zhú huáng huā jué hòu shēn.

Yì jiù lín fēng sān tàn xī,

Bì tán míng yuè yǐng lín lín.
 
Translator: Beata Grant

 
 
Related Items:
Tiāntáishān, Heaven Terrace Mountain 天臺山
 
ZhōngFāngguǎngsì 中方廣寺
 
Shíliáng 石粱