Biancai's Return to Tianzhu Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


辨才的上天竺寺 Biancai's Upper India Temple, Hangzhou

Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾Biancai's Return to Tianzhu Temple
Hearing Biancai Has Returned to Upper Tianzhu Monastery
I send him a poem in jest asking, Why?
        Su Shi

When the Dao Man left the mountain
Mountain colors turned to ash.
White clouds stopped laughing,
Blue pines overflowed with grief.
Suddenly I hear the Dao Man has returned,
The mountains erupt with birdsong.
A Buddha halo emerges from his bald pate,
Buddha dharma washes away floating dust.
I imagine on north and south mountains,
Flowers overflow the terrace.
Borrowing Chan words to make a jest,
I send message asking the Dao Man;
What did you do here that caused you to leave?
What did you see there that caused you to return?
Dao Man chuckles, doesn't answer.
This meaning is just stop asking questions!
Actually, in former times he never lived here
And moreover he hasn't returned!
Now these words also are gone and don't exist.
Let's just enjoy some Baiyang plums together!
 
Wén Biàncái Fù Guī Shàng Tiānzhú
Dàorén chū shān qù
Shān sè sǐ rú huī
Báiyún bù jiě xiào
Qīng sōng yǒu yú āi
Hū wén Dàorén guī
Niǎo yǔ shān róng kāi
Shén guāng chū bǎo jì
Fǎyǔ xǐ fú āi
Xiǎngjiàn nán běi shān
Huā fā qián hòu tái
Jì shēng wèn Dàorén
Jiè Chán yǐwéi huī
Hé suǒ wén ér qù
Hé suǒ jiàn ěr huí
Dàorén xiào bù dá
Cǐ yì ān xài zāi
Jīn zhě yì wú lái
Cǐ yǔ jìng fēi shì
Qiě shí báiyáng méi
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Shàng Tiānzhú Sì 上天竺寺
 
Hángzhōu 杭州
Zhèjiāng 浙江