Flower Seed Sequence (5)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Altar at 五袓寺 Wuzusi, 湖北 Hubei

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

弘忍 (禪五祖)Flower Seed Sequence (5)
        Hongren 602-675, 

Have courage, come plant seeds!
For the soil is fertile..
If no passion, no seeds,
If no compassion, no offspring. 
 
Huāzhǒng Wǔliánchuàn
Hóngrěn 602-675

Yǒu Zhǒng lǎi bù zhǒng
Yīn dì guǒ hái shēng
Wú qíng yì wú zhǒng
Wú qíng yì wú shēng
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Dōngshān Huángméi 東山 黃梅
 
Wúzǔsì 五祖寺
 
Húběi 湖北