Viewing Qiantang Bore On The 17th


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


錢塘 Qiantang Bore viewed from Haining海寧

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

陳師道Viewing Qiantang Bore On The 17th
*****Chen Shidao

Great white rainbow races to sleek sands,
Heaven's jade wine cup shakes, overturns.
Blue sky staggers, yaws on green river,
Late sun bobs, bounces in unruly waves. 
 
Shíqī Rì Guāncháo
Mànmàn pīng shā zǒu bái hóng,
Yáo tái shī shǒu yù bēi kon̄g.
Qíng tiān yáo dòng qīng jiāng dǐ,
Wǎn rì fú chén hū làng zhōng
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Qiántángjiāng Hǎinìng 錢塘江 海寧
Zhèjiāng 浙江