Hanshan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Extraordinary lotus palm at 雪峰寺 Xuefengsi, 福健 Fujian

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

雪峰 ( 義存)

Hanshan
*****Xuefeng Yicun 822-908

Since reading his poems,
I pity poor little Hanshan!
Deviating talk
        echos
                wavering words, 
On a flat road he made a bamboo barrier.
Better to go straight to the glory-blaze!
 
Hānshān
Yīn dú Hánshān shī,
Kělián Hánshānzi!
Duō yán fù duō yǔ,
Héng lù zuò lí zhàng,
Hé rú zhí xià mì guāng shū.
 
Translator: Gary Snyder 史耐德

 
 
Related Items:
Xuěfēngshān, Snow Mountain 雪峰山
 
Xuěfēngsì, Snow Peak Temple 雪峰寺
 
Fújiàn 福建