Visiting DaiTianshan But Daoshi Not There


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Alpine Stream on 天山 Tianshan, 新疆 Xinjiang

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白

鹿

Visiting DaiTianshan But Daoshi Not There
        Li Bai

Dog's bark joins stream sounds,
Dense rain drenches peach blossoms;
In deep woods glimpses of Deer,
By the stream no sound of noon bells.
Wild bamboo parts blue haze,
Cliffside spring falls from jade peak;
No one knows where you've gone,
Sadly I lean against the pines,
 
Fǎng DàiTiānshān Dàoshi Bù Yù
Guǎnfèi shuǐ shēng zhōng,
Táohuā dài yǔ nóng:
Shù shēn shí jiàn lù,
Xī wǔ bù wén zhōng.
Yě zhú fēn qīng ǎi,
Fēiquán guà bì fēng;
Wúr rén zhī suǒ qù,
Chóu yǐ liǎng sān sōng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Tiānshān 天山
 
Tiānchí 天池
Xīnjiāng 新疆