North Tower of Gold City


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Yellow River waters at 蘭州 Lanzhou (Gold City), 甘肅 Gansu

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

高適

西滿竿

North Tower of Gold City
***** Gao Shi 702?-765

From the north tower the western sky is clear,
Mountains joined by surging river better than painting.
Torrent's gush, swish flight of arrows, 
Crescent moon over ramparts, bow arched taunt.
I dangle my fishing rod like old man Lu,
Strive for some tranqillity on the border.
But why so many brutal border wars?
Until now Tartar flutes complain without end.
 
Jīn Chéng Běi Lóu
Běi lóu xī wàng mǎn qíng kōng,
Jī shuǐ lián shān shèng huà zhōng.
Tuān shàng jí liú shēng ruò jiàn,
Chéng tóu cán yuè shì rú gōng.
Chuí gān yǐ shí pán xī lǎo,
Tǐ dào yóu sī sài shàng wēng.
Wèi hé biān tíng gēng hé shì,
Zhìjīn qiāng dí yuàn wú qióng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Báitǎshān 白塔山
 
Báitǎsì Lānzhōu 白塔寺蘭州
 
Gānsù 甘肅
Huánghé Lánzhōu 黃河蘭州
Lánzhōu 蘭州