Wet Dreams


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Mao dreaming of Gezhouba Dam

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Wet Dreams
*****Máo Zédōng 1893-1976 

Just now I drank the Changsha waters,
Downed a Wuchang fish.
And swam across the ten thousand mile Changjiang!
In the distance the skies of Chu expand. 
No matter if winds howl and waves crash,
Much better than puttering around at home.
Today I feel powerful and confident,
Kongzi by the riverside said,
'In this way  things change'.

Wind will power the sails,
The tortoise and snake rapids will lie still,
Great plans are hatching!

I'll throw a bridge across from south to north,
Tame barriers into thoroughfares.
More! To the west dam the river,
Isolate Wu Mountain's clouds and rain,
Making tall gorges into a smooth lake.
The Wushan Goddess must not suffer,
And the world will be startled!
 
Yóuyóng (Mèng)
Cái yǐn Chángshā shuǐ,
Yòu shí Wǔchāng yú.
Wànlǐ ChángJiāng Héngdù,
Jímù Chu tiān shū.
Bùguǎn fēng chuī làng dǎ,
Shèngsì xián tíng xìn bù,
Jīn rì de kuānyú.
Zǐ zài chuān shàng yuē;
Shī zhě rú sī fū!

Fēng qiáng dòng,
Guī shé jìng,
Qǐ hóng tu!

Yī qiáo fēi jià nán běi,
Tiān qiàn biàn tōngtú.
Gèng lì xī jiāng shíbì,
Jiéduàn Wūshān yún yǔ,
Gāo xiá chū píng hú.
Shénnǔ yīng wú yàng,
Dāng jīng shìjiè shū!
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
Notes:

This poem was written in June, 1956 just after Mao completed his swim in the Changjiang at Wuhan.

 
 
Related Items:
Dàqiáo 大橋
Húběi 湖北
Wǔhàn 武漢