Exiled to Yazhou


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


崖州 Yazhou Town seen through old West Gate

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李德裕
Exiled to Yazhou
*****(Tang) Li Deyu 787-849

Exile miles, one by one,
Thousands upon thousands,
            never to return.
Life in Yazhou, what is it like? 
Earth's outer limit, by the Gate of Hell.
 
Biǎn Yázhōu
Biǎn Yázhōu Sīhù Dǎo Zhōng Zuò
Lǐ Déyù

Yī qù yī fàng lǐ,
Qiān zhī qiān bù huán.
Yázhōu zài héchù?
Shēng dù Guíménguān.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Hǎinán 海南
Hǎinándǎo 海南島
Tiānyá Hǎijiǎo 天涯海角
Yázhōu 崖州