Lone Mountain Outing


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Pagoda at peak of 孤山 Gushan, 杭州Hangzhou

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾

访
,
滿

Lone Mountain Outing
Lone Mountain Outing to Visit Monks 
Benevolent Beaver and Considerate Ox     

 Su Shi 1036-1101

Heavens auger snow
      Clouds hug the lake,
Towers jut and stoop
      Hills soar and fade.

Crystal clear lake
      Rocks shudder 
            Fish can be counted,
Woods dense 
      No man voices  
            Birds collective chatter.

Left family this Winter Festival,
      Ostensibly seeking hermits, 
            Actually to enjoy an outing!

Monk's lodge
      Where is it?
Up winding path
      On Worthy Cloud Hill.

Lone Mountain
      Desolate
            Who could bear it?
Hermits know the Way
      Don't fathom loneliness.

Behind paper windows
      Deep in bamboo hut
            Savoring warmth,
Brown robe drapped
      Round mat pearched
            Meditating.

Sky frosty
      Servants fret
            Prepare return before dusk.
Depart  mountain 
      Turn 
            Glance back 
                  Clouds lace the woods,

Wild falcons circle pagoda. 
      Happiness to spare.
            Return home
                  Wake from reverie.
Quickly!  Jot down this verse!
      Capture the fleeting encounter.
            Once pure scene fades
                  No way to recapture.
 
Làrì Yóu Gūshān Fǎng Huìqín Huìsī Èr Sēng
Tiān yù xuě, yún mǎn hú,
Lóutái míngmiè shān yǒuwú.
Shuǐ qīng shí chū yú kě shǔ,
Lín shēn wú rén niǎo xiāng hū.
Làrì bù guī duì qīnú,
Míng xún Dàoren shí zì yú.
Dàoren zhī jū zài hé xǔ?
Bǎo yún shān qián lù pányū.
Gūshān gūjué shuí kěn lú,
Dàoren yǒu dào shān bù gū.
Zhǐ chuāng zhú wū shēn zì nuǎn,
Yōng hè zuò shuì yī tuán pú.
Tiān hán lù yuǎn chóu púfū,
Zhěng jiǎ cuī guī jí wèi bū.
Chū shān huí wàng yún mù hé,
Dàn jiàn yěhú pán fútú.
Zī yóu dànbó huān yǒu yú,
Dào jiā huǎngrú mèng qúqú.
Zuò shī huǒjí zhuī wáng bū,
Qīng jǐng yī shī hòu nán mó.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Gūshān Hángzhōu 孤山杭州
 
Hángzhōu 杭州
Zhèjiāng 浙江