Farewell To Tian Zhou On Retreat On Hua Mountain


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Hermit's Retreat On Huashan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

賈島Farewell To Tian Zhou On Retreat On Hua Mountain
      Jia Dao

Deep and hidden, cicadas
fill the dusk;
startled, you awaken
from stone bed sleep.

Near your hut,
a waterfall
falls
thousands of feet.

Pines near the altar
drip dew;
the mountain moon
shines in vast, clear space.

When a crane passes over,
you must see---
riderless, it should bear 
an immortal.
 
Sòng Tián Zhuó Rù Huàshān
Yōushēn zú mù chán,
Jīngjué shí chuáng mián.
Pùbù wǔ qiān rèn,
Cǎotáng pùbù biān.
Tán sōng juān dī lù,
Yuè yuè jué liáo Tiān.
Hè guò jūn xū kàn,
Shàng tóu yīngyǒu xiān.
 
Translator: Mike O'Connor 翻譯者

Notes:

 
 
Related Items:
Huàshān, China Glory Mountain 華山
 
Shǎnxī 陝西