Visit with Master Hang Zhao at Lushan's Worthy Perch Monastery


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


棲賢寺 Qixiansi, Worthy Perch Monastery April 2000

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

宿Visit with Master Hang Zhao at Lushan's Worthy Perch Monastery
      Wei Feng (early Northern Song 北宋 Dynasty)

Frozen waterfall, cold assaults our roost,
Huddled round stove, a long quiet talk.
Poet hearts,
      in accord with ancient books,
Spontaneously,
      we comprehend the ancestors meaning.
Sound muzzled,
      fir looms in moonlight,
Lamp gutters, 
      frost cakes the old pagoda.
Sleepless we face the murky dusk,
And make plans to go to Hengyang.
 
Yǔ Háng Zhào Shī Sù Lúshān Qīxiánsì
Bīng pù hán qīn shì,
Wéi lú jǹg huà cháng.
Shī xīn quán dà yǎ,
Zǔ yí huì zhū fāng.
Shēng duàn wēi shān yuè,
Dēng cán gǔ tǎ shuāng.
Wú mián xian yáo xī,
Yòu yuē qù Héngyáng,
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Qīxiánsì Lúshān 棲賢寺 盧山
 
Jiāngxī 江西
Sānxiájiàn 三峽澗