Heaven Pillar Peak


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


天柱峰 Tianzhufeng

Slideshow  Audio  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易Heaven Pillar Peak
       Bai Juyi

Anhui's jasper altar arches skyward, 
Gateway to numinous ancestor's distant palace.
Heaven's pillar, one peak props up sun and moon, 
Towering grotto, barrier blocks out thunder.
White-jade bluff dazzles, 
       Fragrance of tangerine blossom explodes,
               Excellent!
Gold emerald-green lotus stamen bursts open.
               Bravo!
When Master Zuo Ci entered this remote grotto, 
The vermillion-crowned crane returned to his nest.
 
Tiānzhùfēng
Dà huī xīng dòu gǒng yáo tái,
Shèng zǔ líng gōngzhèn jiǔ gāi.
Tiān zhù yī fēng qíng rìyuè,
Dòng mén qiān rèn suǒ yún léi.
Yù guāng bái jú xiāng zhēng xiù,
Jīn cuì jiā lián ruǐ dòu kāi.
Shí fǎng zuǒ cí gāo yǐn chù,
Zǐ qīng xiān hè rèn cháo lái.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Tiānzhùshān, Heaven's Pillar Mountain 天柱山
 
Sānzǔsì 三祖寺
 
Ānhuī 安徽