Spring Rain


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


鼓樓 Drum Tower-西安 Xian

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

韓愈滿

Spring Rain
      Han Yu 768-824

A light rain
      falls on Heaven's Way
            stippled crystal,
Green grass 
      distant haze 
            indistinct.
Unexcelled
        each year's spring,
Unsurpassed
        willows in the mist.
 
Zǎochún Chéng Chéngshuǐbù Zhāng Shíbā Yuánwài
Tiān jiē xiáoyǔ rùn rú sū,
Cǎo sè yáokàn jìn què wú.
Zuì shì yīnián chūnhǎo wài,
Juē shèng yān liǔ mǎn xīng bù.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Chángān 長安
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)