Night Moon


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

杜甫Night Moon
        Du Fu 712-770

The Fuzhou moon is full tonight,
Alone in your room you watch it.
From this distance
I grieve for our small children,
Who miss me here in Changan.
I can imagine their moist curls,
And crystal cold jade arms.
Oh when will we be together again
        Moon glow reflected 
                On tracks of dried teardrops? 
 
Yuèyè
Jīn yè Fūzhōu yè,
Guīzhōng zhǐ dú kàn.
Yáo lián xiǎoérnǚ,
Wèi jiě yì Chángān.
Kàn wù yúnhuán shī,
Qīnghuī yùbì hán.
Héshí yī xū huǎng,
Shuāng zhào lèihén gān.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)