Listening to Cheng Yin Play His Qin


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


伏虎亭 Crouching Tiger Pavillion on 鹿門山 Lumenshan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

孟浩然滿Listening to Cheng Yin Play His Qin
        Meng Haoran 689-740

Another Juan Chi ripening wine's renown
in bamboo forests full of crystalline wind.

you sit half drunk, let down flowing sleeves
and sweep your dragon-rimedd qin clean.

Then it's a fresh tune for each cup of wine,
dusk's blaze sinking away unnoticed. Soon,

thoughts deep among rivers and mountains,
I hear this mind my former lives all share.
 
Tīng Zhèng Wǔyīn Tán Qín
Ruǎn Jí tuī míng yǐn,
Qīngfēng mǎn zhúlín.
Bànhān xià shānxiù,
Fúshì lóng chún qīn.
Yī bēi tán yī qǔ,
Bùjué xīyáng chén.
Yú yìzài shān shuǐ,
Wén zhī xié sù xīn.
 
Translator: David Hinton 譯者

Notes:
Pavillion on Lumenshan where Meng Haoran may have listened

 
 
Related Items:
Lùménshān 鹿門山
 
Húběi 湖北
Xiāngyáng; Xiāngfán 襄陽 (襄樊)