Learning of Letian's Banishment To Jiujiang


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

元稹Learning of Letian's Banishment To Jiujiang
        Yuan Zhen 779-831

Guttering candle... flameless,
        shadows flicker,
Tonight the news arrives,
        you are banished to Jiujiang.
Shocked I bolt upright in my sickbed,
Dismal cold squall pelts my  window.
 
Wén Lètiān Shòu Jiāngzhōu Sīmǎ
Cándēng wú yàn yǐng zhuàngzhuàng,
Cǐ xī wén jūn zhé Jiǔjiāng.
Chuísǐ bìng zhōng jīng zuòqǐ,
Àn fēng chuī yǔ rù hán chuāng.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西
Jiǔjiāng 九江