Lake View Pavillion


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


西湖 Xīhú, West Lake, on a Misty Day

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾

(
)

(
)Lake View Pavillion
 
Wànghúlou Zuìshū
(Zhīyī)
Hēiyún fān mò wèi ahē shān,
Bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán.
Juǎn dì fēng lái hū chuīsǎn,
Wànghúlóu xià shuǐ rú tiān.

(Zhièr)
Fàngshēng yú biē zhú rén lái,
Wèi zhǔ héhuā chǔchǔ kāi.
Shuǐ zhěn nénglìng shān fǔyǎng,
Fēng chuán jiě yǔ yuè páihuái.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Hángzhōu 杭州
Wànghúlóu 望湖樓
Xīhú 西湖
Zhèjiāng 浙江