Summitting Feilaifeng


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View of West Lake from Feilaifeng

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

王安石Summitting Feilaifeng
        Wang Anshi 1021-1086

Feilaifeng's pagoda scratches the sky,
They say crowing cocks greet the sunrise.
Defying eye clogging mist
I brave it's highest tier.
 
Dēng Fēiláifēng
Fēiláifēng shàng qiān xún tǎ,
Wén shuō jīmíng jiàn rì shēng.
Bùwèi fúyún zhē wàng mián,
Zì yuán shēn zài zuìgāo céng.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
飛來峰 Feilaifeng, Flown Here Peak, is the peak standing immediately behind the 靈隱寺 Lingyinsi in Hangzhou. It's name comes from the story of an Indian monk by the name of Hui Li who came to Hangzhou from India in the year 261. This peak reminded him of his home so he named it Flown Over Peak, indicating that it had flown to Hangzhou from India.

 
 
Related Items:
Língyǐnsì 靈隱寺
Tāoguāngān 韜光庵
 
Hángzhōu 杭州
Xīhú 西湖
Zhèjiāng 浙江