Early Spring, For Zhang the 18th, Official of the Water Board


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

韓愈滿

Early Spring, For Zhang the 18th, Official of the Water Board
        Han Yu 768-824
Light rain sparkles Changan roads,
Fresh green leaves
        from afar iridescent 
                fade as draw near.
Superior enchantment of Spring,
Drubs the misty willow season!
 
Zāochūn Chéng Shuǐdū Zhāng Shíbà Yuánwài
Tiān jiē xiǎoyǔ rùn rú sū,
Cǎosè yuǎn kàn jìn què wú.
Zuì shì yī nián kàn hǎo wài,
Jué shèng yān liǔ mǎn huángdū.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)