Enjoying Sounds of Flute In Yellow Crane Tower


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Audio  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白


西Enjoying Sounds of Flute In Yellow Crane Tower
        Li Bo 699-762

A far traveler comes to Changsha,
Gazes westward but can't see home.
River town in May
        In Yelloow Crane tower
                 Hear jade flute playing
                           Falling Plum Blossoms.
 
Xìng Shǐ Láng Zhōng Qīn Tīng Huánghèlóu Shàng Chuīdí
Yī wèi yuǎnkè qù Chángshā,
Xī wàng Chāngān bùjiàn jiā.
Huánghèlóu zhōng chū yù dí,
Jiāngchéng wǔyuè lòu méihuā.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Huánghèlóu 黃鶴樓
Húběi 湖北
Wǔhàn 武漢