Tiger Paw Spring


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Pilgrims collecting Tiger Paw Spring water

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾Tiger Paw Spring
        Su Shi 1036-1101

Pavillions and towers stand on east peak,
Where this old master came with much faith.
Tigers pawed the spring while he slept,
Dragons made the spray clapping their hands.
Since then visitors stop to refresh themselves,
Rest and enjoy the sound of jade bells.
This old master was like his spring,
Comforting all with compassion.
 
Hǔpǎo Quán
Tíng tíng shí tǎ dōng fēng shàng,
Cǐ lǎo chū lái bǎi shén yǎng.
Hǔ yí quán yǎn chèn xíng jiǎo,
Lóng zuò lànghuá gòng fǔ zhǎng.
Zhì jīn yóurén guàn zhuó bà,
Wó tīng kōng jiē huán jué shēng.
Gù zhī cǐ lǎo rú cǐ quán,
Mò zuò rénjiān qù lái xiǎng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Hǔpǎosì 虎跑寺
 
Hángzhōu 杭州
Zhèjiāng 浙江