Joining Up (No 2 of 7)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Looking north from Yumenguan into Gobi Desert

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

王昌齡

穿Joining Up (No 2 of 7)
        Wang Changling 698-755

Dark clouds conceal Qinghai mountain snowpack,
From exile town watch Jade Pass in the distance .
Yellow sand riddles armor of endless wars,
So far Loulan still remains unconquered.

Jade Gate Mountains blocks several thousand strong,
North and south of mountains, constant beacon fires.
We depend on distant troops, must watch with vigilence,
Horses scour remote mountains but find not trace.....
 
Cóng Jūn Xíng Qī Shǒu Lù Èr
Qīng hǎi cháng yún àn xuě shān,
Gū chéng yáo wàng yù mén guān.
Huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ,
Bú pò lóu lán zhōng bù huán.

Yùmén shān zhàng jǐ qiānzhòng,
Shān běi shān nánzǒngshì fēng.
Rén yī yuǎn róng xū kàn huǒ,
Mǎ tà shēn shān bù jiàn zōng.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
The 'Qinghai' mountains are the Qiliang Mountains south of Yumenguan

 
 
Related Items:
Qíliánshān 祁連山
 
Gānsù 甘肅
Yùménguān, Jade Gate Barrier 玉門關