Weeping For Meng Haoran


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Han River scene, just south of Xiangyang

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

王維Weeping For Meng Haoran
        Wang Wei 699-759

No way to meet my old friend,
Just the Han river flowing eastward.
Though I ask for the old man of Xiangyang,
River, mountains, Caizhou Island.... all empty.�
 
Kū Mèng Hàorán
Gù rén bù kějiàn,
Hànshuǐ rí dōng liú.
Jièwèn Xiāngyáng lǎo,
Jiāng shān kōng Càizhōu.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lùménshān 鹿門山
 
Hànjiāng 漢江
Húběi 湖北
Xiāngyáng; Xiāngfán 襄陽 (襄樊)