On Pengli Lake (Gazing) At Lushan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Alone drifting on Pengli Lake (Poyanghu), below Lushan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

孟浩然
On Pengli Lake (Gazing) At Lushan
        Meng Haoran 689-740

Great Void engenders moonlight,
The boatman, understanding heavens moods,
Hoists sail toward the bright dawn,
From the ample surface of the lake.
In mid-lake I spy Kuang Mountain,
Pressing down on fortress Jiujiang.
Blue-black silence devours dawn light,
Towering heavenward amid dawn's emptiness.
Incense Burner Peak breaks into sunlight,
Cascading waterfall spouts a rainbow.

I've longed to follow Master Shang,
And have always admired Hui Yuan.
Now, due to my work, I arrive late,
No leisure to rest my donkey body.
The homeward Huaihai River route lies ahead,
Frosty Stars, the year nearly over.
I promise you cliff perching hermits,
I'll return to join you soon!
 
Pénglíhú Zhōng Lúshān
Tàixū shēn yuè huī,
Zhōuzǐ zhī tiānfēng.
Guà xí hòu míng fā,
Miǎo màn píng hú zhōng.
Zhōng liú jiàn Kuāng Fù,
Shì yā Jiǔjiāng xióng.
Yǎn mò róng xiǎo sè,
Zhēngróng dāng xiǎo kōng.
Xiānglú chū shàng rí,
Pùbù pēn chéng hóng.

Jiǔ yù zhuī shàngzǐ,
Kuàng zī huái yuǎn gōng.
Wǒ lái xiànyú yì,
Wèi xiá xī wēi gōng.
Huáihǎi tú jiāng bàn,
Xiāngshuāng suì yù jiū.
Jì yán yán qīzhě,
Bì qù dāng lái tóng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
Xiānglúfēng Lúshān 香爐峰盧山
 
Dōnglínsì (East Forest Temple) 東林寺
 
Jiāngxī 江西
Póyánghú 鄱陽湖
Xiānglúfēng Lúshān 香爐峰盧山