Green Dragon Temple's Mirror Room


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

賈島

宿

Green Dragon Temple's Mirror Room
        Jia Dao 779-843

In the past, one evening I stayed here,
In the Mirror Room on Complete South Mountain.
Lonely candle, an abandoned perch on a ridge,
Chime of stone bells blizzard scattered.
Old trees crack in the cold,
Deep spring water frozen stiff.
Careless and lazy, so much left undone,
I've lost my path to the Way.
 
Tí Qīnglóngsì Jìnggōngfáng
Jiǎdǎo 779-843

Yi Xī céng liúsù,
Zhōngnán yáo luò shí.
Gū dēng gāng shě yǎn,
Cán qìng xuě fēng chuī.
Shù lǎo yīn hán zhé,
Quán shēn chū jǐng chí.
Shūyōng qǐ yǒu shì,
Duō shī shàngfang qī.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Zhōngnánshān, Far South Mountain; 終南山
 
Shǎnxī 陝西