Late Return To South Mountain


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


South Mountain viewed from Han River

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

孟浩然Late Return To South Mountain
        Meng Haoran  689-740

Vaporous Qi enlivens the spirtsphere,
Again moist mist covers South Mountain.
Swooping Kun-fish dives into view,
Where before the Peng-bird squawked.
Extending from the riverbank a long sandspit,
Anchored in the river a small island.
 
Wǎn Rù Nánshān
Mèng Hàoràn 689-740

Zhàngqì xiǎo fēnyūn,
Nánshān fù shǔi yún.
Kūn fēi jīnshǐ jiàn,
Niǎo duò jiù lái wén.
Dì jiē Chángshā jìn,
Jiāng cóng bó zhǔ fēn.
Gǔ shēngcéng diào qū,
Yǔ yì tòng sīwen.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:

 
 
Related Items:
Nánshān Xiāngyáng 南山襄陽
 
Hànjiāng 漢江
Húběi 湖北
Xiāngyáng; Xiāngfán 襄陽 (襄樊)