Black Spirit Mountain (One of Two)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Path to Chisongs's Hongfusi

Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

赤松Black Spirit Mountain (One of Two)
        Chì Sōng 1634-1706

Green Mountain indistinct as white clouds float in,
One slice of wild flower puckery sunny.
Above the stream several thatched huts stand firm,
Green conceals bright day as sutra chants ring out.
 
Qiánlíngshān Tíbì Èrshǒu
Chì Sōng 1634-1706

Qīng shān yǐnyǐn bái yún héng,
Yī piàn xián huā yě sè qíng.
Xī shàng shù chuán máowū wěn,
Lù yīn qīng zhò yǒu shū shēng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Qiánlíngshān 黔靈山
 
Hóngfúsì 弘福寺
 
Guìyáng 貴陽
Guìzhōu 貴州