Black Spirit Mountain (Two of Two)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Qianlingshan on far side of Qianling Lake

Slideshow  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Black Spirit Mountain (Two of Two)
        Chi Song1634-1706

On jade green cliff 
        a white cow strides,
To the east spy water hyacinth
        all forgotten
                outstanding!
On horizontal iron flute
        blow a nameless tune,
Moon in the lake
        wind in the pines
                one rhyme finished....
 
Qiánlíngshān Tíbì Èrshǒu (2)
Chí Sōng 1634-1706

Cuì zhàng qīng xī kuà bái niú,
Dōng yǎn shuǐ cǎo yǐ wàng yōu.
Héng chuī tiě dí wú qiāngdiào,
Shuǐ yuè sōng fēng yī yùn shōu.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Qiánlíngshān 黔靈山
 
Hóngfúsì 弘福寺
 
Guìyáng 貴陽
Guìzhōu 貴州