Black Spirit Mountain (Two of Two)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Qianlingshan on far side of Qianling Lake

Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

(2)

赤松

調

Black Spirit Mountain (Two of Two)
        Chi Song1634-1706

On jade green cliff 
        a white cow strides,
To the east spy water hyacinth
        all forgotten
                outstanding!
On horizontal iron flute
        blow a nameless tune,
Moon in the lake
        wind in the pines
                one rhyme finished....
 
Qiánlíngshān Tíbì Èrshǒu (2)
Chí Sōng 1634-1706

Cuì zhàng qīng xī kuà bái niú,
Dōng yǎn shuǐ cǎo yǐ wàng yōu.
Héng chuī tiě dí wú qiāngdiào,
Shuǐ yuè sōng fēng yī yùn shōu.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Qiánlíngshān 黔靈山
 
Hóngfúsì 弘福寺
 
Guìyáng 貴陽
Guìzhōu 貴州