Written On Wall of Yellow Fruit Tree Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Huangguoshu Falls

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)Written On Wall of Yellow Fruit Tree Temple
         Annonymous (Ming)

White silk suspended from Yellow Branch Cliff,
Long rainbow twirls on Millstone Ridge.
Misty spray, pearls spurt to the clouds,
Snowflakes like white jade delicately wrought.
Hong-Hong, thunder peals a thousand li,
Gun-Gun, silver billows cleave the mountain.
Difficult to paint, can only sit and sigh,
Needs subtle skill mixed with nature's gift.
 
Huángguóshù Miàobì Jiù
Yìmíng (Qīng)

Huáng jué yántōu guà bǎi liàn,
Mòpán lǐng tōu guà chánghóng.
Fēi lái pēn zhū língxiāo hàn,
Xuěhuā rú xiè sài línglóng.
Hōng hōng léimíng yīng qiān lǐ,
Gǔngǔn yín táo luàn shān zhōng.
Dānqīng?? mā zuò chángtàn,
Miàoshǒu hái xū zàohuà gōng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Guìzhōu 貴州
Huángguǒshù Pùbù 黃果樹瀑布