Jiaxiulou


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

江東之駿Jiaxiulou
         Jiang Dongzhi  (Ming)

Rising from the clear slow flowing Ming River, 
Newly built on an island connected by a sandbar.  
Three lions
        powerful
                offer protection,
Successful candidates
        astride great horses.
Fishermen perch on rocks
Peach blossoms float on waves,
Ancestral temple before
        A boat below.
Today overlooking the river
        I admire this tower
                in the river's flow
                        proping up heaven.
 
Jiǎxiùlóu
Jiāng Dōngzhī (Míng)

Mīnghé qīngqiǎn shuǐ yōuyōu,
Xīnzhù shādì jiē yuǎn zhōu.
Xiùchū sān shī lián fēng yì,
Xióng qū shuāng jùn áotóu.
Yúláng jī qū táohuā làng,
Chéngxiàng cí qiān jù hè zhōu.
Cǐrì lín yuān hé suǒ xiàn,
Qíngtiān dǐzhù zài zhōng liú.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Guìyáng 貴陽
Guìzhōu 貴州
Jiǎxiùlóu 甲秀樓
Nánmínghé 南明河