Climbing Lushan's Five Old Men Peak


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Spring view of Wulaofeng from 含鄱口 Hanpokou Pass

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白Climbing Lushan's Five Old Men Peak
        Li Bo 699-762

On Lushan's southeast face
        towers Five Old Men Peak.
On this clear day
        I climb this golden lotus.
Gaze at the lovely scene toward Jiujiang,
In future I vow to return 
        and make my nest here
                in the clouds and pines!
 
Dēng Lúshān Wǔlǎofēng
Lǐ Bó 699-762

Lúshān dōng nán Wǔlǎofēng,
Qīngtiān xuē chū jīn fúróng.
Jiǔjiāng xiùsè kě lǎn jié,
Wú jiāng cǐ dì cháo yún sōng!

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西
Wǔlǎofēng 五老峰