Visiting Green Dragon Grotto (2)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Qinglongdong in February, 2005

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

(2)

田榕Visiting Green Dragon Grotto (2)
        Tian Rong

Summer rapids flutter dragon's scales,
Accumulated crags laid out neatly.
I Clamber happily up to secluded extreme,
Barbarian winecup clasped tightly.
 
Yóu Qīnglóngdòng (2)
Tián Róng

Bō nuǎn lóng lín dòng,
Yá zǎn yànchǐ qí.
Pānyuán yōu xìng jí,
Mán kè zhèng xiāng xié.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Guìzhōu 貴州
Qīnglóngdòng 青龍洞
Wǔyánghé 舞陽河
Zhènyuǎn 鎮遠