Climbing Cloud Dragon Mountain


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Rocks like a flock of sheep on Yunlongshan

Slideshow  Audio  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾滿

使

Climbing Cloud Dragon Mountain
        Sū Shì 1036-1101

High as a kite 
        I stumble up Yellow Thatch Ridge,
The whole hill a jumble of rocks
        like a flock of sheep.
On top... drunk...
        I collapse on a bed of rock,
Face up gaze at the white clouds
        and infinity.
The sounds of my songs fall to the valley
        on the autumn wind,
Villagers raise their heads
        gaze toward the southeast,
Clap their hands
        shout with laughter,
                "The Prefect's gone mad!"
 
Déng Yúnlóngshān
Sū Shì 1036-1101

Zuì zhōng zǒushàng Huángmáogāng,
Mǎn gāng luàn shí rǔ qún yáng.
Gāng tóu zuìdǎo shí zuò chuáng,
Yǎng kàn báiyún tiān mángmáng.
Geshēng luò gǔ qiūfēng cháng,
Lùrén jǔshǒu dōngnán wàng.
Pāishǒu dàxiào shìjūn kuáng!
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
Su wrote this poem for his monk friend Can Liao who was visiting him in Xuzhou at the time.

Chanted by Robin Zhang, Shanghai IT developer.

 
 
Related Items:
Yúnlóngshān 雲龍山
 
Dōngpō Shíchuáng 東坡石床
Xúzhōu 徐州