Up At Night On A Boat


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Not quite the right image! But at least it is the old Huanghe, at night, in Xuzhou.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾滿Up At Night On A Boat
        Su Shi 1036-1101

A faint breeze 
        xiao-xiao 
                stirs the wild rice,
Hatch open look for rain
        discover moon filled lake.
Boat men and gulls 
        share the same dream,
Big fish
        startled
                flees like a scared fox.
The night is deep
        men and beasts ignore each other,
Alone, my shadow and I chuckle together.
Gloomy tides innundate the islets
        pity the cold earthworms,
Sinking moon caught in the willows
        silouettes a dangling spider.
This life of cares
        hoo-hoo!
                gone in an instant.
This lucid scene before my eyes 
        gone in a moment!
Cocks crow
        temple bells gong
                white gulls scatter,
At the bow I beat a drum
        hoot into the night.
 
Zhōuzhōng Yèqǐ
Sū Shì 1036-1101

Wēifēng xiāoxiāo chuī gūpú,
Kāi mén kàn yǔ yuè mǎn hú.
Zhōurén shuǐ niǎo liǎng tóngmèng,
Dà yú jīng cuàn rú bēn hú.
Yè shēn rénwù bù xiāng guǎn,
Wǒ dú xíngyǐng xiāng xī yú.
Àn cháo shēng zhǔ diào yǐn hán,
Luò yuè guà liǔ kàn xuán zhū.
Cǐ shēng hūhū yōuhuàn lǐ,
Qīng jìng guòyǎn néng xūyú.
Jīmíng zhōng dòng bái niǎo sàn,
Chuántóu jīgū hái xiāng hū.

 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
This poem written en route to Su Shi's new post as Prefect of Xuzhou in northern Jiangsu

 
 
Related Items:
Xúzhōu 徐州