Hundred Pace Rapids


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


With the Yellow River's shift, rapids no more...

Slideshow  Audio  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

(1)

蘇軾

.
,

,
,
,

,
,

,
,


.
,

,
,

,
,

.

,


,
,


,
.
,

,
,

,
.


駿Hundred Pace Rapids
        Su Shi

Long rapids plunge down  leaping surf surges
Skimming skiff shoots south like tossed shuttle
Boatman crys out, geese and wild ducks scatter
Sqeezed between sharp rocks squeeze thread narrow passage
Like a hare fleeing diving hawks and falcons
A stallion racing down a hundred meter slope
A guitar string snapping loose
        an arrow flying from a bow
A crack of lightening hitting a gap
        a pearl rolling on a lotus leaf
Four hills dizzily tumble, wind pummels my ears
See only the froth born of a thousand whirlpools.
In the midst of danger the flush of excitement
        Over quickly
Like the river god riding boastful on his autumn flood.
My life mounted on change, night and day flying away
Sit and think,
        Maybe flee to Silla?!
               This Wrangling, contending, competing 
                        a drunken nightmare
Preposterous to think! 
        Thistles and brambles cover copper camels!?!
Raising my head realize I've escaped a thousand disasters
Turn back to look, the river appears calm
See the bank, dark green rocks 
From old time past, boatmen's holes like bees nests
Only wish this heart were nonabiding
Nature marches on, no concern of mine
Turn back the boat 
        mount our horses
                eacn returns alone
"Too much talk! 
        naonaonao", my monk friend wispers
 
Bǎibù Hóng Èrshǒu
Wāng dìng guǒ fǎng yú Yū Pengchéng.
Yīrì, zhào xiǎozhōu, yǔ Yán Chángdào
Cuī Pàn, Yīng, Qīng sānzǐ yóu Sìshuǐ,
běishàng Shèngnǔshān, nán xià
Bǎibùhonghóng, chuídí yǐnjiǔ, chéng
yuè ér guī.Yú shí yǐshì bùdé wǎng, yè
zhù yǔyī, zhùlì yū Huánglóu shàng,
xiāngshì érxiào,yǐwéi Lǐ Tàibái sǐ,
shìjiān wú cǐ lè sānbái yú nián yǐ.
Dìngguó jì qù yúyuè, fù yǔ Cān Liào
shī zhōu hóng xià, zhuīhuái nǎng yóu,
yǐ wèi chénjì, kuìrán ér huān. Gùzuò
èr shī. Yī yǐ yí Dìngguó, qiě shì Yán
Chángdào, shū ráo wén yāo tóng fù yún.

Qíyī
Cháng hóng dǒu liù shēng tiào bō,
Qīngzhōu nánxià rú tóusuō.
Shuǐ shí yīxiàn zhēng cuōmó,
Luàn shí yīxiàn zhēng cuōmó???
Yǒurí tù zǒu yīng sǔn luò,
Jùnmǎ xiàzhù qiān zhàng pō.
Duǎn xián lí zhù jiàn tuōshǒu,
Fēi diàn guò xì zhū fān hé.
Sì shān xuàn zhuǎn fēng lǜ ěr,
Dàn jiàn liúmò shāng qiān wō.
Xiǎn zhōng de lè suī yī kuài,
He yì shuǐ bó kuā qiū hé.
Wǒ shēng chéng huà rí yè shì,
Zuò jué yī niàn yú xīn luó.
Fenfēn zhēngduó zuì mèng lǐ,
Qǐ xìn jīngjí mái tóng tuò.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Huánghé Gǔdào Xúzhōu 黃河古道徐州
Huánglóu 黃樓
Jiāngsū 江蘇
Xúzhōu 徐州