Mountain Man Yang Returns To Songshan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View of Taishishan, one of two Songshan major peaks.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白















Mountain Man Yang Returns To Songshan
        Li Bo 699-762

I will forever remember,
Sunny Songshan's Jade Maiden Peak.
Long hovers the slice of moon,
Hanging by eastern brook pines.
You go to gather magic herbs,
As the years go by perhaps I'll come,
In the blue sky riding a white dragon!
 
Sōng Yáng Shānrén Guì Sōngshān
Lǐ Bó 699-762

Wǒ yǒu wàngǔ tā,
Sōng yáng Yúnnǚ Fēng.
Chāng liú yī piàn yuè,
Guà zài dōng xī sōng.
Ěr qù duō xiāncǎo,
Chāngpú huā zǐ róng.
Suì wǎn huò xiāng fǎng,
Qīngyiān qí bái lóng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Shǎoshìshān 少室山
Sōngshān 嵩山
Tàishìshān 太室山
 
Dēngfēng 登峰
Hénán 河南
Shǎoshìshān 少室山
Tàishìshān 太室山