Shaolin


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

元好問

姿

Shaolin
        Yuan Haowen 1190-1257

Gurgle of mist mountain stream,
Chan practice stark... 
        crisp.
Clear spring purges my mind,
Soaring birdsong drifts down.
Sit without thought... 
                like a wired panther,
Clothed in purple mist at dusk...
               centered.
Look up toward cloud mountain,
        Glory of sinking sun.
 
Shǎolín
Yuán Hǎowèn 1190-1257

Yún lín rù qīng cóng,
Chánfáng zuò xiāo shuǎng.
Chéng quán jié yú xí,
Gāo niǎo huàn cháng wǎng.
Wǒ wú yuán bào zī,
Màn yǒu zǐ xiá xiǎng.
Huíshǒu shān zhōng yún,
Língzhī rì yīng cháng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Sōngshān 嵩山
 
Shàolínsì 少林寺
 
Dēngfēng 登峰
Hénán 河南