West Lake Bamboo Branch Tune (2)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Duan Qiao, Broken Bridge

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

西(2)

楊維楨West Lake Bamboo Branch Tune (2)
        Yang Weizhen 1296-1370

By lake mouth a pleasure boat...
        a misty lake,
In middle of lake Broken Bridge...
        lake water deep.
Pleasure boat has no rudder...
        your flighty feelings,
Broken Bridge still has pillars...
        my heart!
 
Xīhú Zhúzhī Gē (2)
Yáng Wéizhēn 1296-1370

Hǔ kou lóuchuán hú rí yīn,
Hú zhōng Diànqiáo hú shuǐ shēn.
Lóuchuán wú duò shì láng yì,
Duànqiáo yǒu zhù shì nóng xīn.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items: