Returning To live In The Country (1)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Tao Qian memorial in his home town southwest of Lushan. Jiangxi Province.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

()

陶淵明 (陶潜)使

Returning To live In The Country (1)
Returning to Live In The Country  1 of 5
        Tao Yuanming (Tao Qian) 365-427

When young didn't join the crowd,
By nature love hills and mountains.
By mistake netted by this dirty world,
Was lost for thirteen years.
Tethered birds yearn for old haunts,
Pond fish seek of darker depths.
Open new plots in southern wilderness,
Freed of ambition return to my country home.
An honest abode on ten remote acres,
A thatched hut of eight or nine rooms.
Elms and willows shade back yard,
Peaches and plums hang by my eaves.
Faint faint the distant village,
Curling curling the formless smoke.
Dogs bark in echoing alleys,
Cocks crow on tall mulberry trees.
By the entrance no grubby dust,
In empty room leisure to spare.
For too long cooped up in a cage,
Now content I live with no discord.
 
Guī Yuāntiān Jū Wúshǒu (Yī)
Guī Yuāntiān Jū, Wúshǒu, Yī Lùèr
Táo Yuānmíng (Táo Qián) 365-427

Shǎo wú shì sú yùn,
Xìng běn ài qiūshān.
Wù luò chén wǎng zhōng,
Yī qù sānshí nián.
Jī niǎo liànjiù lín,
Chī yú sī gù yuān.
Kāihuāng nán yě jì,
Shǒuzhōu guī yuántián.
Fāng zhái shí yú mǔ,
Cǎowū bā jiǔ jiān.
Yú liǔ yīn hòu yán,
Táolǐ luó táng qián.
Àiài yuǎnrén cūn,
Yīyī xū lǐ yān.
Gǒufèi shēnxiàng zhōng,
Jīmíng sāngshù diān.
Hùtíng wú zá chén,
Xū shì yǒu yúxián.
Jiǔ zài fánlóng lǐ,
Dánshǐ yuàn wú wéi.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:

Tao Yuanming lived in village a few miles southwest of Lushan, in what today is Jiangxi Province.

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Táo Yuānmíng Jìniànguān 陶淵明紀念館
 
Jiāngxī 江西