Overnight On Swan-Cry Peak


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

宿

陸游

西

宿Overnight On Swan-Cry Peak
        Lu You 1125-1210
Ten thousand li to the west
        blocking heaven,
On famous medicine plucking mountain
        I lay over.
Venerable cypress towers high
        long life totem,
Hermit blossoms weep dew
        beautiful ladies.
Tread moss covered stones
        in a dream,
Lanterns sparkle in monks quarters
        urge me to sleep.
Why did Old Master Zhang
        demand five pecks?
All his life stayed here
        fetching cold spring water.�
 
Yè Sù Húmíngshān
Lù Yóu 1125-1210

Xī yóu wānlǐ yǐ guān tiān,
Cǎi yàomíng shān yì sùyuán.
Lǎo bǎi gān xiāo rúxǔ shòu,
Yōu huā qì lù wèi shuí yán.
Tái nián shí dēng mén mèng shàng,
Dēng gěng yúnfáng sǎotà mián.
Āndé xiānwēng suǒ mǐ shù,
Yīshēng liú cǐ nòng hán quán.
 
Translator: Dongbo東波

 
 
Related Items:
Hèmíngshān 鶴鳴山
 
Sìchuān 四川